Regulamin Gali LFN

REGULAMIN GALI LADIES FIGHT NIGHT

Na podstawie art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, wprowadza się poniższy regulamin Gali LFN.

Rozdział I

Zakres obowiązywania
 1. Regulamin dotyczy Gali Ladies Fight Night „TIC TAC TOE” (dalej: Impreza) organizowanej przez LFN sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Łodzi (91-046) przy ul. Gnieźnieńskiej 24, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000624026, NIP 726-26-60-965 (dalej: Organizator).
 2. Regulamin określa warunki uczestnictwa i obowiązki Organizatora, warunki udziału i zasady zachowania się uczestników Imprezy, w tym postanowienia regulujące:
  1. sposób organizacji Imprezy;
  2. obowiązki uczestników Imprezy;
  3. warunki uczestnictwa;
  4. uprawnienia uczestników Imprezy;
  5. zasady odpowiedzialności uczestników za zachowania niezgodne z prawem.
 3. Uczestnicy Imprezy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu obiektu.

Rozdział II

Sposób organizacji Imprezy
 1. Za bezpieczeństwo Imprezy w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada Organizator.
 2. Impreza jest nieodpłatna i dostępna dla osób posiadających wejściówki na Imprezę.
 3. Dopuszcza się udział w Imprezie osoby nieposiadającej wejściówki w przypadku umieszczenia jej na liście autoryzowanej przez Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wolnego wyboru uczestników Imprezy, tym samym do wręczenia zaproszeń według własnego uznania, uprawniających do udziału w Imprezie po wcześniejszej rejestracji otrzymanego zaproszenia.

Rozdział III

Wejściówki i internetowa rejestracja uczestnictwa w Imprezie
 1. Na Imprezie obowiązują dwa rodzaje wejściówek: LFN Standard i LFN VIP.

Rozdział IV

Obowiązki uczestnika Imprezy
 1. Uczestnik Imprezy jest obowiązany:
  1. posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb Organizatora dokument uprawniający do wejścia na Imprezę oraz dokument tożsamości;
  2. zajmować miejsce przeznaczone dla uczestników Imprezy;
  3. zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie;
  4. stosować się do zarządzeń i poleceń kierownika ds. bezpieczeństwa, pracowników służby informacyjnej i porządkowej oraz spikera, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń.

Rozdział V

Warunki uczestnictwa w Imprezie
 1. Zakazuje się wstępu na Imprezę osobie:
  1. wobec której wydane zostało orzeczenie zakazujące wstępu na Imprezę lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzanych Imprez,
  2. odmawiającej poddania się czynnościom określonym w art. 20 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych lub poddania się badaniu stanu trzeźwości,
  3. znajdującej się pod wpływem alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
  4. zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  5. małoletniej do lat 14, niebędącej pod opieką opiekuna.
 2. Podczas Imprezy – zabrania się:
  1. używania elementów odzieży lub przedmiotów do zakrywania twarzy, celem uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji osoby;
  2. używania obraźliwego słownictwa, głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich oraz nawoływania do waśni, w tym na tle narodowościowym, religijnym, społecznym itp.;
  3. wywieszania transparentów, flag i banerów w miejscach, w których mogą one tarasować lub w inny sposób utrudniać otwarcie wyjść ewakuacyjnych;
  4. rzucania przedmiotami;
  5. spożywania alkoholu (o ile inne przepisy nie stanowią inaczej), używania środków odurzających lub psychotropowych na terenie odbywania się Imprezy;
  6. uporczywego stania w sektorach z miejscami przeznaczonymi do siedzenia;
  7. rozniecania i podsycania ognia, w tym palenia tytoniu na terenie hali widowiskowo – sportowej;
  8. używania środków pirotechnicznych itp.
  9. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami, zaśmiecania terenu hali widowiskowo – sportowej oraz niszczenia infrastruktury obiektu;
  10. nieuzasadnionego blokowania miejsc w rejonie wyjść, wejść oraz dróg ewakuacyjnych.
 3. Obowiązuje zakaz opuszczania Imprezy podczas jej trwania z wyjątkiem przypadków szczególnych (wyjątkowych). Dopuszcza się opuszczenia Imprezy podczas jej trwania bez uzasadnionej przyczyny, na własne żądanie, jednak przy ponownym wejściu należy powtórnie okazać wejściówkę i poddać się podstawowym rygorom kontrolnym, obowiązującym jak przy wejściu na teren Imprezy.
 4. Palarnia dla uczestników imprezy znajduje się w wyodrębnionym miejscu w zależności od organizowanej najbliższej gali.
 5. Zabrania się wnoszenia na teren Imprezy:
  1. przedmiotów niebezpiecznych, w tym szczególnie broni palnej, pneumatycznej, gazowej oraz parasoli o ostrym zakończeniu;
  2. materiałów wybuchowych oraz wyrobów pirotechnicznych, w tym: fajerwerków, kul świecących, rac i innych podobnie działających przedmiotów oraz wszelkiego rodzaju materiałów potencjalnie pożarowo niebezpiecznych;
  3. alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających;
  4. zwierząt, za wyjątkiem psów – przewodników;
  5. pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących;
  6. materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych pisemną zgodą Organizatora;
  7. butelek lub puszek, wykonanych z twardego materiału, w tym butelek plastikowych;
  8. kamer i aparatów fotograficznych oraz innego rodzaju urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk za wyjątkiem urządzeń przeznaczonych do ściśle prywatnego użytku;
  9. urządzeń służących do przekazu w celach komercyjnych obrazu, dźwięku, opisu wydarzeń przez Internet za wyjątkiem urządzeń dopuszczonych za zgodą organizatora;
  10. przedmiotów wytwarzających niewspółmierny do okoliczności hałas, w tym szczególnie wszelkich przedmiotów z napędem mechanicznym lub elektrycznym;
 6. Zabrania się wstępu na teren lub na miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności: ringu, sceny, budowli i urządzeń nieprzeznaczonych dla powszechnego użytku, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub przedstawiciele Organizatora Imprezy.
 7. Uczestnik Imprezy może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu, a także strefie świateł stroboskopowych i innych. W związku z powyższym Uczestnik akceptuje zastosowanie wymienionych efektów dźwiękowych i świetlnych, tym samym nie przysługują mu żadne pretensje oraz roszczenia z tytułu uzyskania rekompensaty lub odszkodowania.
 8. Organizator będzie utrwalać przebieg Imprezy dla celów dokumentacyjnych, informacyjnych, reklamowych i promocyjnych Imprezy, jej Organizatorów oraz sponsorów, w szczególności w formie zdjęć oraz nagrań audiowizualnych.
 9. Uczestnicy biorąc udział w Imprezie udzielają Organizatorowi nieograniczonego (ilościowo, czasowo i terytorialnie), nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do wykorzystywania zdjęć i innych materiałów audiowizualnych z wizerunkiem swoim oraz swoich podopiecznych w celach informacyjnych, dokumentacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością organizatorów, ich partnerów i sponsorów, bez konieczności ich każdorazowego zatwierdzania.
 10. Wspomniane w ustępie poprzedzającym wykorzystywanie obejmuje m.in. utrwalanie, publikowanie, powielanie, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów m.in. na stronach internetowych, w mediach społecznościowych, gazetach, czasopismach, folderach oraz innych mediach, wyłącznie w celach zgodnych przepisami prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 11. Uczestnicy biorąc udział w Imprezie zrzekają się roszczenia o wynagrodzenie względem Organizatora oraz jego partnerów lub sponsorów z tytułu wykorzystania ich wizerunku na potrzeby określone powyżej.

Rozdział VI

Uprawnienia uczestnika Imprezy
 1. Uczestnik imprezy ma prawo:
  1. przebywać na terenie obiektu w czasie trwania Imprezy tj. od chwili udostępnienia obiektu przez Organizatora do czasu zakończenia Imprezy;
  2. w nieskrępowany sposób uczestniczyć w Imprezie wyrażając swoje emocje, co jest ograniczone jedynie koniecznością przestrzegania przepisów prawnych ogólnie obowiązujących, zasad współżycia społecznego oraz zasad określonych niniejszym regulaminem;
  3. do informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych i sanitarnych oraz udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora lub służby ratownicze;
  4. korzystać z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno-sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem;
  5. korzystać z pomocy medycznej.
 2. Uczestnik imprezy jest uprawniony (z wyłączeniem przypadków wskazanych w regulaminie) także do:
  1. niezwłocznego zgłoszenia Organizatorowi (nie później niż 14 dni od zakończenia imprezy) informacji w zakresie poniesionych przez niego szkód – w trakcie i na terenie Imprezy,
  2. składania skarg i wniosków.
 3. Każdy Uczestnik, który udostępni na swoim profilu na portalu Facebook transmisję on-line z Imprezy weźmie udział w losowaniu pakietów sponsorskich i zaproszeń VIP na kolejne wydarzenie Organizatora.

Rozdział VII

Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestnika zawarte w formularzu zgłoszenia udziału w Imprezie zebrane przez Organizatora przetwarzane są w celu przeprowadzenia Imprezy,
  zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 3. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane innym administratorom danych bez jego wiedzy i zgody.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Uczestnik ma prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresu e-mail podanego podczas Rejestracji na Imprezę celem powiadamiania Uczestników m.in. o zmianach programu Imprezy lub Regulaminu.

Rozdział VIII

Przepisy końcowe
 1. Wejście na teren obiektu stanowi jednoczesną zgodę na użycie wizerunku uczestnika Imprezy w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu video i audio z Imprezy lub każdego elementu Imprezy prezentowanego w przekazach medialnych na całym świecie.
 2. Rejestracja z pośrednictwem formularza zgłoszeniowego jest równoznaczna z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi odpowiedzialność karna wynikająca z przepisów Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
 4. Osoby naruszające normy obowiązującego prawa, a w szczególnych przypadkach postanowienia niniejszego regulaminu podlegają ujęciu i niezwłocznemu przekazaniu Policji. Osobom takim nie przysługuje roszczenie z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w związku z udziałem w Imprezie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do:
  1. zmiany terminu Imprezy;
  2. dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez uczestnika Imprezy szkody, w tym za naruszenie jego dobrego wizerunku;
  3. unieważnienia wejściówki lub innego dokumentu uprawniającego do wejścia na Imprezę zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 6. Regulamin Imprezy wchodzi w życie z dniem 18 kwietnia 2018 r.
 7. Regulamin udostępniony jest uczestnikom Imprezy – publikacja na stronie internetowej.